Két sắt đặt theo nhu cầu (Sơn, khóa, bánh xe,....)